2022-2023

 

President - Ashley Ginty

president@prospertalonettes.org

 

Vice-President - Ashlie Richey

info@prospertalonettes.org

 

Treasurer - Sherri St. John

treasurer@prospertalonettes.org

 

Secretary - Karen Walker

 

Fundraising - Denelle Nowak

 info@prospertalonettes.org

 

Team Hospitality Liaison - Amanda Garcia Patino

 

Website/Social Media - Cassandra Waterbury